ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਮਕਿਆਂ ਨਾ ਦੇਵੋਂ, ਕਿਹਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ- ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਖੇਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਮਕਿਆਂ ਨਾ ਦੇਵੋਂ, ਕਿਹਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ