ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨਿਊਰੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਂਪ, ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਫ਼ਤ ਟੈਸਟ

ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਨਿਊਰੋ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੇਂਦਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਂਪ, ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਫ਼ਤ ਟੈਸਟ