ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਚਿ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ

ਦੀਨਾਨਗਰ ਤਹਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਕੰਮਲ-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਆਿ ਪਹਲਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਸਾਨਾਂ ਲਈ

Read more

Coronavirus Update (Live)

Coronavirus Update

error: Content is protected !!